torstai 11. toukokuuta 2017

Naistoipujat tarvitsevat lisää naiserityistä toimintaa




Samalla, kun naisten päihteiden käyttö ja päihdeongelmat ovat lisääntyneet yhteiskunnassa, on A-kiltatoimintaan ohjautuvien naisten määrä kasvanut. Alkujaan hyvin miesvaltaisessa A-kiltatoimin­nassa naisten osuus jäsenistöstä on vakiintunut viime vuosina reiluun kolmannekseen (38 % vuonna 2016). Osa naisista on mukana päihdetoipujan puolisona, osa toipujana.


Yleisimmin A-kiltanaisten keskinäinen vertaisuus toteutuu arjen tilanteissa spontaanisti.  Naisille suunnattua ohjattua ryhmätoimintaa järjestetään myös A-killoissa: keskusteluryhmiä oli vuonna 2016 kolmessa A-killassa ja toiminnallisia ryhmiä kuudessa A-killassa. Vaikka yleisesti ottaen naiserityistä ryhmätoimintaa on tarjolla melko vähän, ja joissakin A-killoissa naistoipujia on vain muutamia,  päihdetoipujanaisilla on kuitenkin selkeä tarve kohdata vertaisiaan. Tästä kertoo se, että suhteellisesti tarkasteltuna naiset ovat aktiivisempia osallistumaan valtakunnallisiin ja alueellisiin A-Kiltojen Liitto ry:n tapahtumiin kuin miehet. Paikallinen A-kilta voi näin toimia väylänä päästä yhteyteen eri paikkakuntien A-kiltanaisten kanssa ja mahdollistaa parhaimmillaan elämänmittaisten ystävyyssuhteiden syntymisen.

 



Naistoipuja saa keskittyä itseensä?


A-Kiltojen Liitto ry:n naisjaoston suunnittelemat Naisten voimavarapäivät ja naisten lomatoiminta ovat olleet vuosittain suosittuja kohtaamispaikkoja sekä naistoipujille että läheisenä A-killassa toimiville naisille. Turvallinen ja luottamuksellinen ympäristö mahdollistaa naisten väliset syvälliset teemakeskustelut − hemmottelun ja huumorin ohella. Huhtikuun lopussa vietetyillä Naisten voimavarapäivillä teemana oli häpeä ja syyllisyys. Voimavarapäivien palautteesta nousi selkeästi esiin päivien teeman tärkeys ja vertaiskeskustelujen merkitys: yleisarvosanaksi tapahtumalle annettiin 4,6 asteikolla 1–5. Sen sijaan kehittääkö/edistääkö tapahtuma A-kiltasi toimintaa? -kysymyksen arvosanaksi annettiin 3,9. 

Väkisinkin tulee miettineeksi, ulottuuko Naisten voimavarapäivien naistoipumista edistävä keskustelu- ja toimintakulttuuri myös osallistujien omiin A-kiltoihin? Voivatko naiset puhua vapaasti ja turvallisesti omista kokemuksistaan, tunteistaan ja elämästään? Vai onko joissakin A-killoissa vallalla edelleen miehinen puhetapa ja naiset puuhastelevat enemmän keittiössä kahvinkeitossa? Tai pitääkö naisen olla ”hyvä jätkä” osallistuakseen tasaveroisena oman A-kiltansa toimintaan? Huomioidaanko kaikissa A-kiltayhdistyksissä riittävästi naistoipumisen erityispiirteet?

Naisjaosto naiserityisyyden esiin nostaja: paikalliselle tasolle lisää toimintaa


Vuonna 1984 perustetun A-Kiltojen Liitto ry:n naisjaoston tehtävänä on ollut huolehtia, että A-kiltatoiminnassa sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu ja että naisten päihdetoipumisen erityiskysymyk­set otetaan huomioon. Naisjaosto on pitkään ollut huolissaan paikallisen ohjatun naistoiminnan vähäisyydestä.

Naisjaoston teettämään kyselyyn vastasi 8.2.2017 mennessä anonyymisti 66 A-kiltanaista 22 A-kiltayhdistyksestä.  Vastaajista suurin osa (n=59) oli sitä mieltä, että A-kiltayhdistyksiin tarvitaan lisää naisille suunnattua toimintaa. Naistoiminnan tavoitteena vastaajat näkivät päihteettömyyden ja yhteisöllisyyden tukemisen vertaisuuden avulla. A-kiltanaisille suunnatulta toiminnalta kaivattiin monipuolisuutta, päihdetoipumisen naiserityi­syy­den tai haasteiden huomiointia ja vertaistukea. Osassa vastauksista kävi ilmi, että A-killoissa toimintaa suunnitellaan miesten tarpeisiin. 

Tavoittaisiko tarve ja tarjonta, jos naiset saisivat rohkeutta osallistua enemmän oman A-kiltayhdistyksensä toiminnan suunnitteluun? Naisryhmillä on tutkitusti suuri merkitys naisidentiteetin vahvistamisessa ja minäkuvan monipuolis­tamisessa. Minäkuvan vahvistuminen voisi yksilötasolla parhaimmillaan edistää toipumista ja sitouttaa ryhmän toimintaan ja auttaa kasvamaan vastuunottoon. Naisjaoston teettämän kyselyn vastaukset antavat vahvan signaalin. A-kiltatoimintaan tarvitaan lisää naisia aktivoivia ja naisille suunnattua ryhmätoimintaa, joka huomio naisten toipumisen erityskysymykset sekä erilaiset elämäntilanteet.

Tähän A-Kiltojen Liitto ry:n naisjaosto ehdottaa vastattavan päihdetoipujanaisten ryhmätoiminnan kehittämisprojektilla. Tällä halutaan myös rohkaista naisia kertomaan avoimemmin omasta toipumisestaan. Mitä enemmän naisten päihderiippuvuus ja siitä toipuminen on esillä, sitä enemmän siihen liittyviä erityiskysymyksiä ymmärretään. 

A-Kiltojen Liitto ry:n kotisivuilla on luettavissa  toipumistarinoita ja Vesiposti-lehti julkaisee jokaisessa lehdessä toipumiseen liittyviä tekstejä.


Teksti:
Tuija Tamsi-Lehtinen
tiedottaja 
Vesiposti/päätoimittaja   
A-Kiltojen Liitto ry